عکس هاي مهندس جواد اصفا

مهندس جواد اصفا يکي از قديمي ترين مهندسين و متخصصين صنعت نفت ايران است که سالهاي ارزشمند عمر خويش را در راه اعتلا و سربلندي اين سرزمين مصروف داشت
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
17
800 X 517
73 KB
18
518 X 748
62 KB
19
800 X 601
76 KB
20
800 X 580
113 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
21
800 X 538
73 KB
22
800 X 595
101 KB
23
800 X 590
96 KB
24
800 X 596
101 KB
Click to enlarge
25
800 X 595
98 KB