عکس هاي مهندس جواد اصفا

مهندس جواد اصفا يکي از قديمي ترين مهندسين و متخصصين صنعت نفت ايران است که سالهاي ارزشمند عمر خويش را در راه اعتلا و سربلندي اين سرزمين مصروف داشت
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
9
764 X 549
72 KB
10
750 X 503
67 KB
11
554 X 785
79 KB
12
800 X 544
78 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
13
800 X 540
82 KB
14
717 X 521
73 KB
15
800 X 553
86 KB
16
800 X 534
90 KB