(شتر سواري مهندس اصفا درمأموريت ژئودزي جنوب _بندر بوشهر،جاده بوشهر برازجان_سال 1338_ (عکس 5 از 25

5
5