(مهندس اصفا در حال اعزام به مأموريت با هليکوپتر (عکس شماره 2 از 25

2
2