برج قرائت زاويه براي ژئودزي (مثلث بندي اهواز-آبادان سال 1336) عکس 1 از 25

1
1