عکس هاي مهندس جواد اصفا

مهندس جواد اصفا يکي از قديمي ترين مهندسين و متخصصين صنعت نفت ايران است که سالهاي ارزشمند عمر خويش را در راه اعتلا و سربلندي اين سرزمين مصروف داشت
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
1
800 X 547
73 KB
2
800 X 539
77 KB
3
800 X 585
62 KB
4
800 X 616
69 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
5
767 X 530
45 KB
6
482 X 715
70 KB
7
755 X 510
47 KB
8
737 X 502
93 KB